• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna"
    KRS 0000028072

Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie działalności zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna",
- podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez popularyzację muzyki i tańca ludowego, kształtowanie wrażliwości estetycznej a zwłaszcza podnoszenie kultury muzycznej.

Prowadzone działania:
1. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Eurofolk - Zamość" mającego na celu zbliżenie kultur Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej; lepsze poznanie dorobku kulturalnego poszczególnych krajów Europy.Poprzez koncerty zaproszonych zespołów festiwal nasz przybliża kulturę, a zwłaszcza folklor i sztukę ludową Europejskich krajów mieszkańcom Zamościa i odwiedzającym go w czasie festiwalu turystom oraz mieszkańcom Zamojszczyzny. Ponadto festiwal pozwala uczestniczącym w nim zespołom nawiązać ściślejszą współpracę i zapoczątkować wymianę kulturalną.
2. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego wypoczynku połączonego z realizacją programu edukacyjnego, kulturalnego i turystycznego poprzez warsztaty artystyczne organizowane dla członków zespołu w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.
3. Szycie kostiumów ludowych dla ZPiT "Zamojszczyzna".
4. Organizacja udziału grup tanecznych ZPiT "Zamojszczyzna" w festiwalach folklorystycznych w kraju i za granicą; propagowanie polskiego folklor poza granicami kraju.
5. Organizacja koncertów i imprez folklorystycznych dla mieszkańców Zamościa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.