• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Jacka Krawczyka
    KRS 0000028363

Misja:
Niesienie pomocy społecznej świeckim studentom Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Świadczona pomoc wyraża się w formie fundowanych stypendiów.

Prowadzone działania:
Fundacja działa na rzecz najuboższych świeckich studenckich Teologii Moralnej KUL w Lublinie i jest to jej podstawowy cel.
Corocznie uchwałą Zarządu Fundacji przeznaczane są środki finansowe na stypendia.
Stypendia przyznawane są ( w głosowaniu tajnym) przez powołaną na KUL Komisję, której po śmierci ks. prof. Janusza Nagórnego przewodniczy ks.dr Piotr Kieniewicz. Członkami komisji są opiekunowie roku II - V oraz przedstawiciele studiującej młodzieży.
W związku z postępującym zubożeniem społeczeństwa, rośnie procent studentów pilnie potrzebujących pomocy materialnej.
Zbyt skromne środki finansowe jakimi dysponujemy nie wystarczają by pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.
W związku z tym Fundacja jako organizacja pożytku publicznego co roku zwraca się z prośbą do osób bliskich i zaprzyjaźnionych o przekazanie 1% podatku dochodowego.
Pragniemy zapewnić, że wpłacone środki finansowe przeznaczamy tylko na stypendia. Wszelkie prace związane z administracją i księgowością wykonujemy we własnym zakresie, zaś wydatki z tym związane pokrywamy ze środków własnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.