• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży
    KRS 0000028478

Misja
a)działalność nieodpłatna
Wspomaganie procesu kształcenia i wychowania poprzez organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie, prowadzenie i wspieranie instytucji opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności niedostosowanej lub zaniedbanej społecznie oraz zagrożonej patologiami, niesienie pomocy socjalnej i stypendialnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Upowszechnianie wiedzy, rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie bibliotek i czytelni.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów patologii wśród dzieci i młodzieży, pomoc socjalna dla młodzieży niedostosowanej i zaniedbanej społecznie, tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji młodzieży. Dożywianie dzieci i młodzieży kształcącej się, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży.

b)działalność odpłatna
Aktywizacja zawodowa osób, doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenie szkół, kursów i innych form kształcenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych i pośrednictwem pracy.

Prowadzone działania
Świętokrzyskie Stowarzyszenie prowadzi dla młodzieży:
- świetlicę socjoterapeutyczną
- bibliotekę, czytelnię, pracownie komputerowe z dostępem do internetu
- szkolenia
- zajęcia kulturalno - oświatowe w ramach kół zainteresowań
- zajęcia sportowe i rozwijające umiejętności
Organizuje także obozy letnie i zimowe dla młodych osób.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.