• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim
    KRS 0000029085

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują.
a)działalność statutowa nieodpłatna:
1)prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie:
a)prowadzenia jadłodajni dla ubogich,
b)udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych,
c)udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek, obozów, półkolonii i kolonii,
2)prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich,
3)podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet,
4)prowadzenie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5)inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym:
a)w zakresie współpracy międzynarodowej,
b)w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
c)zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych,
d)organizowania imprez i akcji proekologicznych,
6)prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie:
a)rehabilitacji,
b)sportu, rekreacji i wypoczynku,
c)realizowania programów edukacyjnych,
7)prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
8)inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej,
9)prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym:
a)działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
b)współpracy ze środkami masowego przekazu,
c)działalności wydawniczej,
10)prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych,
11)tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej,
12)prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
13)prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,
14)organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, tak w kraju jak i za granicą,
15)prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16)podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
oraz na rzecz rozwoje przedsiębiorczości (...).

b)działalność statutowa odpłatna”

1)(...) c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. (...) organizowanie wypoczynku, w tym (...) obozów (...) i kolonii

Prowadzone działania
- Dwie jadłodajnie dla ubogich.
- Dwa schroniska dla bezdomnych.
- Sekcja Transportu.
- Dział Pomocy Rzeczowej.
- Regionalny Bank Żywności.
- 16 świetlic środowiskowych dla ok. 500 dzieci, głównie z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo.
- Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wypoczynkowy (300 miejsc na jednym turnusie).
- Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
- Centrum Edukacji i Pomocy Bezrobotnym.
- Regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i Obywatelski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.