• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczna Fundacja "Ludzie dla Ludzi"
    KRS 0000029422

Misja
1)Inicjowanie i wspieranie tworzenia nowych oraz rozbudowy już istniejących ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych, świadczących usługi na rzecz ogółu ludności, z wyłączeniem prowadzenia takich ośrodków;
2)Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej;
3)Pomoc placówkom służby zdrowia;
4)Poszerzanie bazy sprzętowej nowopowstałych oraz istniejących ośrodków profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych;
5)Organizowanie i koordynowanie form pomocy w zakresie profilaktyki i terapii nowotworów, jak również innych chorób genetycznych lub dziedzicznych oraz innych chorób społecznych;
6)Organizowanie systemów doskonalenia kadr w zakresie lecznictwa onkologicznego;
7)Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, diagnozowania i leczenia chorób społecznych;
8)Szerzenie wiedzy na temat patogenezy, diagnozy i leczenia chorób społecznych;
9)Prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie ochrony zdrowia.

Prowadzone działania
2004 rok
Organizacja i koordynacja "Programu Mammograficznych badań przesiewowych dla mieszkanek miasta Poznania w wieku: 50-64 lata" -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 86.000,-zł., w tym dofinansowanie: 47.300,-zł.) [W badaniach uczestniczyło 2 100 kobiet z grupy zwiększonego ryzyka związanego z wiekiem.]

"Nauczanie podstaw wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych"- współpraca: Ministerstwo Zdrowia (wartość: 37.500,-zł., w tym dofinansowanie: 18.700,- zł.). [Programem objęci zostali uczniowie pierwszych klas szkół gimnazjalnych z terenu Poznania, do rak których trafiło 16 tys. egzemplarzy materiałów szkoleniowych.]

2005 rok
"Przygotowanie organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką onkologiczną do partnerstwa w realizacji programów profilaktycznych w onkologii z uwzględnieniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych" - współpraca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wartość: 69.400,- zł., w tym dofinansowanie: 52.450,-zł.).
[W szkoleniu warsztatowym uczestniczyło 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, a trwały efekt zrealizowanego zadania stanowi raport dotyczący działania organizacji w dziedzinie profilaktyki onkologicznej.]

"Promocja zdrowia wśród młodzieży szkolnej poprzez działania edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia" -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 25.000,- zł., w tym dofinansowanie: 12.500,-zł.). [ W realizacji zadania uczestniczyli uczniowie pierwszych klas szkół ponad gimnazjalne z terenu Poznania, do rak których trafiło 10 tys. egzemplarzy materiałów edukacyjnych.]

"Szkolenie nieprofesjonalistów w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe"- współpraca: Ministerstwo Zdrowia (wartość: 31.700,- zł., w tym dofinansowanie: 22.190,-zł.). [W ramach zadania odbyły się dwie grupy warsztatów szkoleniowych dla wolontariuszek spośród kobiet po leczeniu raka piersi. Łącznie uczestniczyły w nich 32 ochotniczki ze stowarzyszeń "Amazonek" z całego kraju, co skutkuje ułatwieniem dostępu do wsparcia psychicznego kobietom z rakiem piersi.]

Organizacja i koordynacja "Programu mammograficznych badań przesiewowych dla mieszkanek miasta Poznania w wieku 50-64 lata" - współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 149.984,- zł., w tym dofinansowanie: 74.992,-zł.). [ W badaniach uczestniczyło 3 488 mieszkanek Poznania.]

Organizacja i koordynacja oznaczania stężenia PSA w krwi mieszkańców Poznania -współpraca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (wartość: 46.000,- zł., w tym dofinansowanie: 23.000,-zł.). [W badaniach uczestniczyło 1840 mieszkańców Poznania.]

2006 rok
Realizacja zadania pod nazwą: "Przygotowanie samorządu terytorialnego do partnerstwa w realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych" (dofinansowanie: 54.177,60 zł. - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).[Udział 97 pracowników samorządów, studentów Wydziału nauk o Zdrowiu AM.]

Realizacja zadania pod nazwą : "Zdrowie dla całej rodziny - integracja działań różnych sektorów wokół programów promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki onkologicznej w powiatach województwa wielkopolskiego" (dofinansowanie: 75.405,00 zł. - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). [Zadanie dwuletnie. W roku 2006 udział 12 powiatów (50 pracowników Sanepidów), szkolenie w powiatach około 300 osób, rozdano 18 tys. ulotek o samobadaniu piersi, 2400 broszur edukacyjnych "Zdrowe piersi" oraz 180 płyt z filmem edukacyjnym.]

Realizacja zadania pod nazwą: Wolontariat Amazonek - źródłem wsparcia dla kobiet z rakiem piersi". Zadanie polegało na warsztatowym przygotowaniu do wolontariatu na rzecz kobiet z rakiem piersi dwóch grup ochotniczek ze stowarzyszeń kobiet po leczeniu raka piersi (dofinansowanie: 22.190,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia).

Realizacja zadania pod nazwą: "Edukacja zdrowotna w służbie pacjenta onkologicznego i jego rodziny", polegającego na wydaniu unowocześnionych wersji trzech tematycznych poradników "Chemioterapia", "Radioterapia", "Kiedy choroba nowotworowa powraca", przeznaczonych dla chorych na nowotwory złośliwe oraz broszury edukacyjnej Pt. "Zdrowe piersi" (dofinansowanie: 20.930,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia). [Wydanie i przekazanie do szpitali i klinik 6 000 egzemplarzy poradników dla pacjentów i 2 000 broszur edukacyjnych.]

Realizacja zadania pod nazwą: "Nowotwory dziedziczne - poradnik dla pacjentów i ich rodzin" - w formie wydania broszury pod podanym tytułem (dofinansowanie: 16.800,00 zł. - Ministerstwo Zdrowia). [Wydanie 3 000 egzemplarzy poradnika przekazanie Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" oraz Onkologicznym Poradniom Genetycznym.]

Realizacja zadania polegającego na edukacji z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym profilaktyki onkologicznej wśród dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych z terenu miasta Poznania (dofinansowanie: 15.800,00 zł. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania). [Warsztaty zostały przeprowadzone w 15 świetlicach socjoterapeutycznych.]

Realizacja zadania pod nazwą: "Edukacja zdrowotna i pro-zdrowotna - narzędziem aktywnej profilaktyki i wczesnej diagnostyki raka piersi", w formie przygotowania dodatku załączonego do sobotnio-niedzielnego wydania "Gazety Wyborczej" (dofinansowanie: 15.000,00 zł. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania).

Organizacja profilaktycznych badań mammograficznych - "Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi" (dofinansowanie: 74.992,- zł. - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania). (W badaniach uczestniczyły 1743 kobiety).

Organizacja profilaktycznych badań na oznaczenie stężenia PSA - "Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka prostaty" (dofinansowanie: 23.000,- zł. - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (Uczestniczyło 1000 mężczyzn0.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.