• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
    KRS 0000030009

Misją Stowarzyszenia jest stworzenie organizacji zaufania publicznego promującej i wcielającej w życie ideę Funduszu Lokalnego w regionie świętokrzyskim.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego regionu,
2. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
3. Rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
4. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia,
5. Utworzenie stałego, nienaruszalnego majątku zwanego kapitałem żelaznym, z którego zyski przeznaczone będą na cele służące rozwojowi społeczności lokalnej,
6. Tworzenie trwałych mechanizmów rozwoju lokalnego,
7. Budowanie więzi społecznych i tworzenie tożsamości społeczności lokalnej,
8. Pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych.
9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
„Różne problemy - jedna metoda - Fundusze Lokalne na rzecz społeczności lokalnej”
Stowarzyszenie było partnerem w projekcie „Różne problemy - jedna metoda - Fundusze Lokalne na rzecz społeczności lokalnej”, którego Wnioskodawcą była Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Projekt uzyskał akceptację Funduszu Współpracy, działającego w imieniu UKIE i realizowany był w okresie 05.02.2004 - 04.11.2004.
W ramach projektu została dokonana analiza problemów - badanie społeczne. Najważniejszym efektem projektu jest powstanie Funduszu celowego "Pomocna Złotówka" i grupy osób skupionych wokół niego.

"Klub-Net HALO"
Program realizowany był dzięki dotacji Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w okresie od 1 listopada 2003 r. do 31 października 2004. W ramach programu powstał uczniowski klub HALO w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach. Celem programu było nawiązanie dialogu pomiędzy szkołą a lokalną społecznością oraz rozwój kultury życia szkolnego

"Klub Uczniowski HALO"
W związku z bardzo dobrymi efektami projektu „Klub - Net HALO” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przyznała dofinansowanie na kolejny projekt Stowarzyszenia w ramach Programu Klub - Net na okres 01.11.2004 r.-30.06.2005 r.
Bezpośrednio odbiorcami programu jest młodzież z kieleckich szkół średnich. Pośrednimi - rodzice, nauczyciele, studenci i gimnazjaliści. Bardzo ważną grupą wspierającą działania są mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych oraz osoby prywatne.;
EURO-NGO - Przygotowanie organizacji pozarządowych i lokalnych liderów do absorpcji środków UE w województwie świętokrzyskim.
Program realizowany jest od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 r. i swoim zasięgiem obejmuje całe województwo Świętokrzyskie.
Cele programu:
- zwiększenie wiedzy o Programie EURO-NGO i ofercie jego specjalistów wśród organizacji pozarządowych w województwie poprzez działania promujące Program np.: dystrybucje ulotek, spotkania regionalne, artykuły w prasie, audycje radiowe i telewizyjne, udział w imprezach plenerowych i konferencjach.
- podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności liderów organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim w zakresie korzystania z możliwości finansowych, jakie stwarza wejście Polski do UE oraz przenoszenia unijnych standardów w zakresie poszczególnych polityk wspólnotowych na polski grunt, a przez to wsparcie bieżących działań i dalszego rozwoju polskich organizacji.
- stworzenie i uruchomienie w województwie mechanizmu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, biznesem w zakresie planowania i wykorzystywania środków oferowanych przez UE.

Pracownia Umiejętności
Stowarzyszenie realizował od listopada 2004 r. Program Pracownia Umiejętności, którego celem jest wspieranie działań oświatowych i edukacyjnych poprzez dofinansowanie ok. 20 projektów inicjatyw młodzieżowych z obszaru województwa świętokrzyskiego. Program był realizowany dzięki dofinansowaniu z Akademii Rozwoju Filantropii i Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Czas realizacji działań: 1 listopada 2004 r. - 15 lipca 2005 r. Otrzymaliśmy grant w wysokości 19.000,00 złotych, z czego na dotacje przeznaczono 15.000,00 zł. Do środków finansowych przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce lokalnie zebraliśmy 15.000,00 zł.

Działaj Lokalnie IV - edycja jesienna i wiosenna
Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach Programu zorganizowane zostały dwie edycje konkursu grantowego na projekty skierowane do społeczności lokalnej w miejscowościach, które mają mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. Czas realizacji działań: 1 października 2004 r. - 30 czerwca 2005 r. (edycja jesienna) oraz 1 marca - 31 grudnia 2005 r. (edycja wiosenna). Stowarzyszenie otrzymało łącznie na dwie edycje Programu dotacje w wysokości: 91.700 zł.

Programy Stypendialne
Dofinansowanie na realizację programu Stypendialnego pozyskaliśmy z Fundacji im. Stefana Batorego. Pozyskiwaliśmy także środki finansowe lokalnie od samorządów, biznesu, osób indywidualnych i organizacji. Programem stypendialnym w roku szkolnym 2004/ 2005 objęty został Powiat Staszowski, Gmina Iłża, Gmina Łagów oraz Miasto Kielce. W sumie przyznane zostało 33 stypendia w ramach następujących programów stypendialnych:
- Żaczek - Absolwent - Kielce - 5 stypendiów
- Program Staż z Żaczkiem - Kielce - 1 stypendium
- Program Stypendialny Sakiewka Zbója Madeja - Łagów - 4 stypendia
- Program Stypendialny Żaczek - Iłża - 9 stypendiów
- Program Stypendialny „Arystoteles” - Staszów - 14 stypendiów

Program Stypendialny AGRAFKA - stypendium dla uzdolnionych uczniów
W roku szkolnym 2004/2005 w ramach Programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce po raz kolejny przyznane zostały stypendia dla uzdolnionej młodzieży nominowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii. Przyznano 4 stypendia dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego.
Stypendystami Programu Stypendialnego AGRAFKA roku szkolnym 2004/2005 zostali:
Daniel Działa, Michał Nowak, Klaudia Rajca, Natalia Florczyk.

Stypendia Pomostowe
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działając w Porozumieniu z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim współfinansuje kolejny rok z rzędu Stypendia Pomostowe dla młodzieży z terenu działania Funduszu Lokalnego w Kielcach. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Przyznano stypendia dla 3 osób z województwa świętokrzyskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.