• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kapitał Przyszłości - Stowarzyszenie Edukacyjne
    KRS 0000030016

Misja:
- Wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia. Wspieranie doskonalenia zawodowego przez placówki doskonalenia nauczycieli, z których wywodzą się członkowie stowarzyszenia.
- Zbliżanie społeczeństwa do spraw edukacji i doskonalenia nauczycieli.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzone działania:
Inicjowanie, promowanie, wspieranie i podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi organizacyjnemu szkół, rozpoznawanie oraz diagnozowanie potrzeb i problemów występujących w szkołach, wspieranie aktywności rad pedagogicznych w rozwoju organizacyjnym szkół, wspieranie procesu demokratyzacji życia szkoły, promowanie w środowisku oświatowym praw człowieka, dziecka, ucznia.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.