• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji
    KRS 0000030273

Misją Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji jest:
- Wspieranie działalności edukacyjnej szkół na terenie Gminy Dziwnów.
- Prowadzenie placówek oświatowych.
- Udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym i uczniom specjalnej troski.
- Organizowanie życia kulturalnego i sportowego.
- Prowadzenie Szkół - Liceum Społecznego dla Młodzieży i dorosłych.
- Patronat nad Uniwersytetem III wieku.
- Troska o wysoki poziom kadry nauczycielskiej uczącej w szkołach na terenie Gminy Dziwnów.
- Wspieranie działalności pozalekcyjnej w szkołach.
- Inicjatywa w zakresie patriotycznego i proobronnego wychowania.
- Animacja wychowania morskiego.
- Promocja Gminy Dziwnów.
- Propagowanie idei powiatu i kształtowanie postaw prounijnych.
- Wspieranie działań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i innych uzależnień.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie spotkań, imprez kulturalnych, zawodów, organizowanie i finansowanie szkolenia żeglarskiego, obronnego i sportów ekstremalnych.

Prowadzone działania
Obecnie Stowarzyszenie poszerzyło zakres swojej działalności o nowe komórki w strukturze. Przy Stowarzyszeniu powstał Ośrodek Kształcenia Ustawicznego: Centrum Doskonalenia i Reorientacji Zawodowej, Centrum Edukacji Regionalnej, Klub Myśli Politycznej "Dziś i Jutro". Od września działa także Klub Młodzieżowy przeznaczony do zmarginalizowanych społecznie (do grupy największego ryzyka, tj. do młodzieży w wieku 17-25 lat). Przy klubie działają sekcje i koła zainteresowań m. in. koło plastyczne, klub kibica, DKF, Klub Dobrej Książki.
Przy stowarzyszeniu działa także Punkt Informacji Obywatelskiej, oparty na zasadzie wolontariatu. Ponadto działa u nas Punkt Informacji Europejskiej, który prowadzi akcję rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat funkcjonowania struktur europejskich oraz funduszy przeznaczonych na rozwój regionalny.
Od 25 lutego z własnych środków oraz środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy uruchomiliśmy Gminne Centrum Informacji, którego celem jest zwalczanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom mniejszych miejscowości i terenów wiejskich dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Ostatnio nawiązaliśmy współpracę międzynarodową z ukraińską organizacją pozarządową (Lwowska Miejska Młodzieżowa Organizacja "Euroklub"), z którą wspólnie przygotowujemy projekt aktywnej polityki informacyjnej na temat UE na Ukrainie w ramach programu RITA - współpracujemy lokalnie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.