• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
    KRS 0000030276

Misja:
Uczestniczenie we wszechstronnym rozwoju Orłowa, jako części Gdyni. Dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców i zachowanie ich w społecznej, kulturalnej, artystycznej i naukowej pamięci. Inicjowanie i popieranie aktywności mieszkańców w zakresie oświaty, kultury, nauki i działalności gospodarczej. Ochrona środowiska ludzkiego, przyrodniczego i materialnego.

Działalność muzealna i wystawiennicza:
-wystawa dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego (stała ekspozycja historyczna),
-profesjonalne wystawy artystyczne,
-skansen rybacki (ogólnodostępny na otwartym terenie).

Działalność kulturalna:
-spotkania i prelekcje historyczne, literackie, popularnonaukowe,
-koncerty kameralne.
Ochrona zabytków.

Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, prowadzi działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej i upowszechnianie swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji.
Uczestniczy we wszechstronnym rozwoju Orłowa i Kolibek.
Celem Towarzystwa jest dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców, o zachowanie walorów środowiskowo - przyrodniczych, krajobrazowych, kulturalnych i architektonicznych obszaru i zachowanie ich w pamięci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.