• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000030427

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:
- Wspieranie szeroko pojętej pomocy innym.
- Działanie na rzecz służby zdrowia i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości
- Promowanie idei integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - w tym upośledzonych umysłowo.
- Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomani i nikotynizmowi.
- Zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkich form przemocy w rodzinie.
- Niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym.
- Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej.
- Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych
- Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
- Poprawę warunków środowiskowych - w tym materialnych - sprzyjających pełnemu fizycznemu i osobowemu rozwojowi ludzi objętych opieką poprzez tworzenie i powadzenie: Warsztatów Terapii Zajęciowej, DPS - w tym placówek pobytu dziennego, Domów Dziecka, świetlic integracyjnych
- Wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz materiałów na nośnikach elektronicznych.
- Doradztwo i opiekę prawną - pomoc w zakresie umożliwienia pełnego korzystania z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym przede wszystkim wypadków drogowych.
- Doradztwo i pomoc prawną dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, oraz kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.