• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dar Serca"
    KRS 0000030739

Misja:
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom wielodzietnym, niepełnym, znajdującym się w trudnej sytuacji.
Pomoc dzieciom i młodzieży szczególnie zdolnej, pochodzącej z takich rodzin.
Pomoc chorym i niepełnosprawnym.
Wspieranie placówek oświatowych w zakresie dożywiania dzieci.

Prowadzone działania:
Wspieranie finansowe i rzeczowe rodzin potrzebujących pomocy.
Działanie Funduszu Stypendialnego - pomoc w formie stypendiów uzdolnionej młodzieży z rodzin o niskich dochodach. W roku 2005/2006 stypendystami fundacji jest 13 studentów i uczniów.
Współfinansowanie zakupu i zakup sprzętu dla osób chorych i niepełnosprawnych.
Współorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci, głównie niepełnosprawnych.
Współdziałanie z profesjonalnymi instytucjami udzielającymi pomocy potrzebującym.
Wspieranie placówek oświatowych w zakresie dożywiania dzieci.
Współorganizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.