• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Cor Aegrum w Krakowie
    KRS 0000031099

Misja:
Rozwój krakowskiej kardiochirurgii poprzez
1) modernizację pomieszczeń i budowę kliniki kardiochirurgii,
2) uzupełnianie jej wyposażenia w urządzenia i sprzęt diagnostyczno-leczniczy i naukowy dla uzyskania światowego poziomu w tym zakresie,
3) inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych oraz organizacyjno-technicznych umożliwiających rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w Krakowie i regionie.

Prowadzone działania:
Działalność Fundacji koncentrowała się w pierwszym okresie głównie wokół realizacji głównego celu to jest budowy nowego budynku Kliniki Kardiochirurgii, którego wzniesienie jest zasługą Fundacji. Darowizny pieniężne, materiałowe i usługowe uzyskane przez Fundację umożliwiły wznowienie w listopadzie 1990r robót ziemnych i fundamentowych wstrzymanych w I kw. 1990r wskutek braku środków budżetowych oraz wybudowanie w ciągu dwóch lat 7-kondygnacyjnego budynku Kliniki w stanie surowym zamkniętym. Spowodowało to włączenie w 1993r dalszej jego realizacji do finansowania przez budżet państwa, ale darowizny były nadal istotnym źródłem wspomagania realizacji inwestycji, której inwestorem od połowy 1993r jest Szpital im. Jana Pawła II, na terenie którego Klinika się znajduje. Działania Fundacji przyczyniły się także do pozytywnych decyzji władz centralnych o przyznanie środków budżetowych na szybszą realizację inwestycji. Nowy budynek Kliniki Kardiochirurgii został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 9 czerwca 1997r. W latach 1998-2000 - przy finansowej pomocy Fundacji - przebudowano, nadbudowano i zmodernizowano stary 80-letni pawilon Kliniki, a w latach 2002-2003 całkowicie ze środków Fundacji wykonano i wyposażono w niezbędny sprzęt specjalistyczny Salę Rehabilitacyjną, służącą do rehabilitacji ruchowej przed operacjami i po operacjach serca.

Najważniejsze cele statutowe obecnie, to:
- pomoc finansowa przy modernizacji pomieszczeń i uzupełnianiu wyposażenia Kliniki Ka rdiochirurgii (jej obecna nazwa: Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskieg w Krakowskimw Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II) w urządzenia i sprzęt diagnostyczno-leczniczy; ze względu bowiem zarówno na techniczne zużycie, jak i na szybki postęp w dziedzinie technologii oraz metod badań i leczenia chorób serca, urządzenia i sprzęt muszą być wymieniane i uzupełniane, a niektóre pomieszczenia modernizowane w terminach i stopniu zapewniającym utrzymanie w Klinice najwyższego światowego poziomu w zakresie leczenia pacjentów;
- w ramach działań mających na celu promowanie przedsięwzięć naukowych oraz organizacyjno-technicznych umożliwiających rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w Krakowie i regionie - finansowe wspomaganie szkolenia kadry kardiochirurgicznej i pielęgniarskiej w zakresie osiągnięć światowych w dziedzinie kardiochirurgii.
Klinika jest obecnie ponadwojewódzkim wysokospecjalistycznym ośrodkiem, który diagnozuje i operuje chorych na serce nie tylko z makroregionu południowo-wschodniego, zamieszkałego przez ok. 6 milionów ludzi, ale także z innych regionów kraju. Wykonuje się w niej rocznie ponad 2 500 operacji na otwartym sercu oraz do 10 000 badań i zabiegów inwazyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.