• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
    KRS 0000031654

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wdrażanie i rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, reprezentowanie osób, które zajmują się opieką paliatywną, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów tej opieki.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej organizując koncerty, wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp.
2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń o niekorzystnym rokowaniu.
3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
4. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności.
5. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
6. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i literatury ( na różnych nośnikach) z różnych dziedzin nauki mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
7. Budowanie, rozbudowywanie istniejących zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub długoterminową, pomoc organizacyjną i finansową w uruchamianiu, wyposażaniu oraz funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal rehabilitacyjnych i innych w zależności od potrzeb opieki paliatywnej.”
8. organizowanie i finansowanie innych form opieki nad chorymi wymagającymi postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym działania mające na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb opieki lekarskiej, pielęgniarskiej rehabilitacji, terapii, pomocy psychosocjalnej, duchowej i wolontaryjnej.
9. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium.
popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.
10. zaopatrywanie chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące poprawie jakości życia chorych;
11. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pomocnego w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi;
12. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych z różnych dziedzin mających zastosowanie w opiece paliatywnej dla chorych, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych i innych;
13. nabór i szkolenie wolontariuszy;
14. pomoc w urzeczywistnianiu poprawy jakości życia chorych i ich rodzin, w tym także pomoc finansowa, informowanie o prawach i uprawnieniach, specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i pomoc socjalną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.