• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
    KRS 0000031762

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach.
3. Optymalizację wydatkowania środków przeznaczonych na realizowanie programów placówek szkolnych.
4. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności Komitetów Rodzicielskich w szkołach.
5. Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży poprzez tworzenie koalicji.
6. Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży a także organizacjami polonijnymi.
7. Wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów.
8. Kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
9. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży.
10. Wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo.
11. Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.
12. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie.
13. Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową.
14. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
15. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

Prowadzone działania:
1. Projekt "przyjazna szkoła" realizowany w 300 szkołach w całej Polsce. Szczegóły na www.przyjaznaszkola.pl.
2. Projekt "edukacja po przez sztukę filmową" realizowany za środki pochodzące z 1% podatku. Najaktywniejsi Partnerzy dostają pakiety tematyczne - książki i elearning o sztuce filmowej.
3. Akca "Warto być dobrym" realizowana we wszystkich szkołach współpracujących ze Stowarzyszeniem - promująca pozytywne postawy, wzorce zachowań wśród dzieci - nagroda rower górski (akcja ciągła).
4. Program "Internet - BEZPIECZNYM oknem na świat" - uświadamiająca rodzicom zagrożenia jakie niesie internet, jednocześnie pokazująca możliwości ochrony przed nimi.
5. Organizacja wakacyjnego wypoczynku we współpracy z harcerzami w ramach programu integracyjnego, dzieci z różnych środowisk. "Każdy inny - Wszyscy równi" - baza nad morzem Lubiatowo.
6. Organizacja wolnego czasu dzieci ze środowisk zagrożonych problemami alkoholowymi w ramach programu "Można żyć inaczej - cieszmy się poznawać świat, jak żyć z ludźmi i przyrodą" - cykl wycieczek tematycznych.
7. W ramach spotkań sobotnio-niedzielnych pod nazwą "Otwórzmy internetowe okno na świat i pokażmy się w nim" bawiąc się opracowujemy stronę internetową.

Programy 4,5,6,7 mają charakter lokalny i obejmują mieszkańców Mysłowic.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.