• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń"
    KRS 0000032177

Misja:
1. Niesienie wszechstronnej, a szczególnie socjalnej, psychologicznej, medycznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętym przemocą w rodzinie.
2. Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie.
3. Wszechstronna pomoc w leczeniu i rehabilitacji społecznej osób i rodzin z problemem alkoholowym.
4. Przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczenia osób z problemami psychicznymi.
5. Prowadzenie działań zmierzających do ochrony i umacniania praw jednostki w społeczeństwie.
6. Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.
7. Udział w tworzeniu i wspieranie lokalnych oraz ogólnokrajowych sieci samopomocy społecznej.
8. Badanie i monitorowanie zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie.
9. Popieranie europejskiej działalności w dziedzinie oświaty, lecznictwa i szeroko pojętej pomocy społecznej świadczonej przez organizacje rządowe, pozarządowe, zarówno polskie jak i międzynarodowe.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi ogólnodostępną Świetlicę Środowiskową w Józefowie oraz Centrum Usług Doradczych dla osób niepełnosprawnych, oraz Klub Integracji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.