• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych - MS
    KRS 0000032421

Misja:
Wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i intelektualnych, służących aktywizacji i integracji społeczności gminy oraz podnoszeniu poziomu życia jej mieszkańców.

Główne cele działania:
- wspieranie i aktywizacja grup najsłabszych społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego,
- wspieranie idei integracji europejskiej.

Działalność programowa Centrum Aktywności Lokalnej, odpowiadająca na potrzeby społeczności regionu:
1. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym - działania realizowane wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach, w ramach projektu systemowego "Integracja, aktywizacja, praca";
2. Program Biuro Porad Obywatelskich - bezpłatna pomoc doradczo-informacyjna (także prawna) dla osób niepotrafiących rozwiązać swoich życiowych problemów, a także pomoc mediacyjna;
3. Program Bank Żywności - opieką BŻ objętych jest 210 najuboższych, wielodzietnych rodzin (700 osób) z terenu gmin. Program Bank Żywności realizowany jest we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.