• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000032791

Misja:
1. Pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych ludziom niepełnosprawnym i starym, którzy z powodu kalectwa i podeszłego wieku, różnych schorzeń somatycznych wymagają opieki osób drugich.
2. Pomoc w integrowaniu tych osób ze środowiskiem oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i ekologicznych.
3. Pomoc i opieka nad ludźmi potrzebującymi (bezdomni, bezrobotni, samotne matki, ubodzy) oraz pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

Prowadzone działania:
Głównym celem naszej pracy jest integracja mieszkańców DPS-ów, którzy niejednokrotnie, wbrew ich woli, zostali oddani do DPS-u i zapomniani przez najbliższych. Odbiorcami są osoby niepełnosprawne i stare, które mają dużo wolnego czasu. Poprzez Międzynarodowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych chcemy poszerzyć znajomości i pozyskać partnera z Obwodu Kaliningradzkiego. Środki finansowe na organizowanie spotkań pozyskujemy z Fundacji im. St. Batorego, Fundacji Kanadyjskiej, PFRON-u, samorządów, z loterii fantowych, aukcji itp.
Uczestnicy spotkań tworzą prace na wspólnych warsztatach terapii zajęciowej. Z tych prac tworzymy wystawy, które ogląda społeczność lokalna. Później sprzedawane są one na aukcji, a uzyskane pieniądze przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.
W roku 2008 zorganizowaliśmy wycieczkę osobom niepełnosprawnym do Lichenia, a w roku 2009 do Częstochowy, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej.
Również w roku 2009 zorganizowaliśmy Spotkanie Rodzin i przygotowaliśmy Wieczerzę Wigilijną dla osób ubogich z terenu naszej gminy
Utrzymujemy kontakty z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Kowalach Oleckich.
W roku 2010 także zorganizowaliśmy Międzynarodowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyli mieszkańcy domów pomocy społecznej z Polski, Litwy i Łotwy, a miesiącu pażdzierniku zorganizowaliśmy wycieczkę dla osób niepełnosprawnych do Wilna, Kłajpedy i Pałangi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.