• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Chorych z Chorobami Krwi
    KRS 0000033201

Misja
Fundacja ma na celu stworzenie specjalnej opieki zdrowotnej nad chorymi leczonymi w Instytucie Hematologii i Tansfuzjologii poprzez:
- finansowe wspieranie profilaktyki i leczenia chorych na nowotwory krwi, inne choroby krwi i porfirie;
- zakupów interwencyjnych leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii;
- udzielanie zasiłku szczególnie potrzebującym chorym na ich wniosek, wniosek członków ich rodzin lub ich opiekunów prawnych;
- wspomaganie organizacji niespokrewnionych dawców szpiku i innych organizacji związanych z leczeniem chorych hematologicznych.

Celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii poprzez pomoc finansową i materiałową w zakresie:
- zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz odczynników;
- sponsorowania prac badawczych poszczególnych Klinik, Zakładów i Pracowni w Instytucie, mających na celu poprawę wyników leczenia chorych;
- substydiowanie wyjazdów pracowników na zjazdy i szkolenia;
- wzbogacanie biblioteki w najnowszą literaturę medyczną.

Fundacja realizuje swe cele poprzez:
- gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych;
- prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji;
- inicjowanie współpracy z ośrodkami badawczymi i klinicznymi oraz zakładami przemysłowymi, tak w kraju, jak i zagranicą;
- inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cele statutowe Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.