• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komitet Ochrony Orłów
    KRS 0000033262

Misja
Stałe rejestrowanie stanu liczebnego i rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych gatunków ptaków drapieżnych oraz określenie ich wymagań siedliskowych i pokarmowych.
Monitoring efektywności rozrodu wraz z określeniem roli poszczególnych czynników warunkujących poziom uzyskiwanej produktywności lęgów.
Opracowanie i dążenie do bieżącej nowelizacji zasad ochrony prawnej ptaków drapieżnych oraz stała kontrola terenowa przestrzegania istniejących przepisów i czynne przeciwstawianie się aktom wandalizmu skierowanym przeciwko nim.
Organizowanie różnych form aktywnej ochrony ptaków.
Rozpowszechnienie w społeczeństwie idei ochrony ptaków drapieżnych oraz aktualnej wiedzy o ich biologii i ekologii, a także informowanie o zachodzących trendach liczebności i ich przyczynach.

Prowadzone działania
W ramach projektu "Ochrona orłów i innych rzadkich gatunków ptaka drapieżnego w Polsce" prowadzone są następujące działania:
Kontrola (monitoring) lęgowisk ptaków drapieżnych wpisanych do Czerwonej Księgi Zwierząt.
Sprawdzanie stanu przestrzegania przepisów, wyszukiwania nowych gniazd, uzyskania informacji o lęgach.
Ochrona strefowa rzadkich gatunków ptaków drapieżnych na nowych terenach.
Wzmacnianie i budowa sztucznych gniazd.
Wydawanie opracowywanych przez KOO materiałów edukacyjnych o ptakach drapieżnych oraz organizowanie szkoleń dla leśników.
Z inicjatyw Komitetu i dzięki jego naciskom w 1983 r. zostało wprowadzone rozporządzenie biorące pod ochronę miejsca gniazdowe rzadkich gatunków ptaków drapieżnych oraz poznano stan liczebny i rozmieszczenie orła bielika, rybołowa, orlika krzykliwego i orła przedniego - gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako zwierzęta zagrożone.
Objęto ochroną strefową gniazda blisko 90% populacji bielika, ponad 60% rybołowa i około 30% orlika krzykliwego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.