• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie
    KRS 0000033324

Misją OSP Kurów jest:
1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
2) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
3) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
5) działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6) działania na rzecz obrony cywilnej.
7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu.
9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
10) działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych.
11) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
13) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup społecznych jak: młodzież i dzieci, kobiety, seniorzy, niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni.
14) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej.
15) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy miedzy społeczeństwami.
16) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych.
17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.
18) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa.
19) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
20) działalność charytatywna w szczególności w zakresie pomocy społecznej.
21) promocja i organizacja wolontariatu.
22) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.