• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum Św. Józefa"
    KRS 0000033720

Jesteśmy organizacją non-profit.

Celem TPCh "Hospicjum Świętego Józefa" jest:
- udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym w okresie terminalnym opieki przystosowanej do poszczególnych potrzeb tych chorych,
- udzielanie pomocy rodzinie ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi,
- pozyskiwanie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Towarzystwo realizuje cele poprzez:
- programowanie i realizowanie opieki nad chorym w warunkach domowych, wspieranie rodziny w opiece nad chorym, wspieranie rodzin pozostających w okresie żałoby, bezpłatne wypożyczanie niezbędnego sprzętu medycznego potrzebnego do zapewnienia komfortu opieki, organizowanie spotkań szkoleniowo-integracyjnych,
- organizowanie kursów, konferencji, seminariów dla swych członków, wolontariuszy i sympatyków,
- rozwijanie propagandy i udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej, współdziałanie z prasą, radiem i telewizją, wydawanie własnych wydawnictw oraz stosowanie innych środków w tym zakresie,
- propagowanie idei i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi na nowotwory i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia,
- zbieranie środków finansowych potrzebnych dla realizacji celów Towarzystwa,
- zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami,
- współpracę z instytucjami samorządowymi oraz współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie opieki hospicyjnej, paliatywnej i innymi placówkami opieki zdrowotnej i społecznej,
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym czy zbliżonym zakresie działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.