• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"
    KRS 0000033774

Cele Stowarzyszenia: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju, kształtowanie postaw chrześcijańskich zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie i wspieranie swojego regionu i miasta jako "małej ojczyzny", współpraca z organami samorządowymi i administracji państwowej przy realizacji zadań publicznych, prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- działalność charytatywna,
- tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, wypoczynku dla nich,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami RK i innych o podobnym profilu,
- organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
- organizowanie odczytów, sympozjów, pielgrzymek
- promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 200 dzieci.
- Prowadzenie Katolickiego Centrum Kultury "KOLPING".
- Prowadzenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Heluszu, miejscowości oddalonej ok. 30 km od Jarosławia.
- Coroczna organizacja pikników kulturalnych i sportowych "Z bliźnim na majówkę" dla społeczności lokalnej z udziałem osób samotnych, niepełnosprawnych i domów dziecka.
- Prowadzenie stałej wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży z Niemiec i Ukrainy.
- Cykliczne organizowanie obozów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
- Organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży w kawiarence "Barka", prowadzenie punktu informacyjnego z dyżurującym prawnikiem.
- Stała pomoc przy organizacji imprez muzycznych i prezentacji najnowszych nagrań, organizowanych przez Parafię Chrystusa Króla.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.