• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
    KRS 0000033786

Misja:
- WTWzK działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
- Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych.
- Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym.
- Budzenie wrażliwości społecznej i środowisk do działania na rzecz niepełnosprawnych.
- Organizacja turnusów, zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów itp.
- Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

Prowadzone działania:
1. Głównym programem jest przygotowanie się do już IX-tych Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i Paraspartakiady we współpracy z Urzędem Miasta Opole oraz MOPR w Opolu.
2. Programy w zakresie integracji, kultury, sportu, turystyki.
3. Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem na terenie województwa i województw ościennych (Katowickie - dawne woj.. Wrocławskie- uczestnictwo w kampaniach).
5. Współpraca z PFRON Oddział Opole.
6. współpraca z palatynatem Nadrenii.
7. Organizacja wystaw plastycznych i fotograficznych osób niepełnosprawnych, indywidualnych i organizacji (wojewódzkie).
8. Przeglądy zespołów i kapel osób niepełnosprawnych (wojewódzkie).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.