• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"
    KRS 0000034287

Misja
Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności.
Misją Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy i wartości humanistycznych oraz kształtowanie wysokiego poziomu intelektualnego i moralnego ogółu społeczności.

Głównymi celami Towarzystwa są:
-działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz propagowanie uczenia się przez całe życie,
-przygotowanie członków społeczności do warunków społeczeństwa globalnego oraz wyposażane ich w wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie globalnym,
-prowadzenie edukacji proeuropejskiej, kształtowanie postaw przychylnych integracji europejskiej oraz wyposażanie społeczeństwa polskiego w wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowego funkcjonowania w zjednoczonej Europie,
-działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
-działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększania kompetencji obywatelskich.

Prowadzone działania
Edukacja dorosłych - kształcenie ustawiczne. Prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów. Edukacja dzieci i młodzieży - obozów i kolonii edukacyjnych. Organizacja działań na rzecz kobiet i osób starszych. Organizacja konferencji i seminariów. Turystyka edukacyjna. Działalność badawcza i wydawnicza. Międzynarodowa działalność edukacyjna.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.