• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" RYSIPON - Dar Serca
    KRS 0000034507

Celem działania Stowarzyszenia jest koordynowanie działań stowarzyszeń i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków pełnego i aktywnego udziału w życiu społecznym oraz integrowanie ich ze społeczeństwem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
2. Integrację lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, stowarzyszeń, towarzystw i grup w celu obrony interesów osób niepełnosprawnych
3. Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych
4. Inicjowanie, opiniowanie i uczestnictwo w pracach legislacyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych
5. Prowadzenie działalności informacyjnej
6. Współdziałanie z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu integrowania ww. ze społeczeństwem
7. Propagowanie i prowadzenie działalności sportowej i artystycznej osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.