• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Inteligencji Katolickiej
    KRS 0000034785

Misja:
Wspomaganie członków Klubu w pogłębianiu swego życia duchowego i intelektualnego w zgodności z nauką Kościoła.
Kształtowanie człowieka, świadomego swych praw oraz obowiązków indywidualnych i społecznych.
Rozwijanie kultury chrześcijańskiej.
Przeciwstawianie się zagrożeniom i patologiom społecznym.

Prowadzone działania:

1. Działalność w życiu Kościoła
a) formacyjna: spotkania modlitewne, wspólne eucharystie, dni skupienia, organizowanie wykładów, kursów i spotkań formacyjnych dla różnych grup wiekowych;
b) intelektualna i społeczna: włączanie świeckich w pracę duszpasterską Kościoła, analiza dokumentów Kościoła, współpraca z episkopatem i mediami katolickimi oraz zabieranie głosu w najważniejszych sprawach współczesnego Kościoła w Polsce, udzielanie pomocy Kościołowi i wspólnotom chrześcijańskim na terenach byłego ZSRR, podejmowanie dialogu międzywyznaniowego i ekumenicznego.

2. Działalność dla rodzin, dzieci i młodzieży
a) Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
b) Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
c) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
d) Organizowanie spotkań dyskusyjnych z młodzieżą studencką.
e) Organizowanie spotkań formacyjno-artystycznych dla najmłodszych.
f) Aktywizacja dzieci i młodzieży w przestrzeni społecznej.

3. Działalność międzynarodowa
a) Działania na rzecz przemian pro-demokratycznych na Białorusi i na Ukrainie.
b) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi w Europie: podejmowanie partnerstw w celu realizacji rozmaitych projektów społecznych.

4. Działalność społeczna i kulturotwórcza
a) Aktywizacja seniorów oraz edukacja dorosłych: prowadzenie Akademii Trzeciego Wieku KIK i inne projekty edukacyjne;
b) Wydawanie czasopisma o tematyce społecznej: Kontakt. Magazyn Nieuziemiony;
c) Koncerty Chóru Ars Cantata dla lokalnych społeczności;
d) Prowadzenie szkoleń i platofmy intermetowej z zakresu edukacji globalnej: post-turysta.pl;
e) Prowadzenie poradni małżeńskiej i rodziennej: Studnia na Piwnej;
f) Prowadzenie Funduszu Stypendialnego KIK;
g) Rozpoznawanie i proponowanie rozwiązań problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, ekologicznych i innych oraz zabieranie głosu w debatach społecznych i publicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.