• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
    KRS 0000034914

Misja:
Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polaków zamieszkałych za granicą i Polonii z Rzeczpospolitą Polską zwłaszcza w takich dziedzinach jak oświata, nauka, kultura, religia, gospodarka, turystyka i sport. Niesienie pomocy w nauczaniu i krzewieniu języka polskiego. Współpraca ze wszystkimi, którzy będą zabezpieczać, chronić i propagować materialne ślady kultury i Polonii do podnoszenia pozycji społecznej w kraju zamieszkania. Popieranie dążeń Polaków zamieszkałych za granicą i Polonii do podnoszenia pozycji społecznej w kraju zamieszkania. Upowszechnianie w środowiskach polskich poza granicami kraju i polonijnych wiedzy o Polsce i jej dokonaniach oraz o współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju. Pogłębianie w Polsce wiedzy o Polakach zamieszkałych za granicą i Polonii. Promowanie młodych Polaków z zagranicy w rozwoju ich talentów i postaw służących dobremu imieniu Rzeczypospolitej.

Prowadzone działania:
Prowadzenie stałej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi za Zachodzie i Wschodzie w zakresie zaspakajania ich potrzeb wypływających z polskiego rodowodu. Organizowanie szkół letnich, kursów, warsztatów, staży naukowych, praktyk zawodowych oraz różnego typu imprez dla uczestników polonijnych umożliwiających poznanie języka, kultury i historii polskiej. Przygotowywanie festiwali, koncertów, wystaw, umożliwiających prezentację dorobku artystycznego osób polskiego pochodzenia za granicą w Polsce. Udzielanie pomocy instruktażowej, metodycznej i materiałowej polskim zespołom śpiewaczym i tanecznym za granicą. Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci, młodzieży polonijnej w kraju, umożliwiającego poznanie Ojczyzny przodków. Prowadzenie sesji i spotkań przyczyniających się do zwiększenia wiedzy o Polonii w Kraju.Prowadzenie portalu internetowego o Polonii i dla Polonii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.