• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS w Przemyślu
    KRS 0000034952

Misja
1. Celem Stowarzyszenia jest zaspokajanie potrzeb otoczenia społecznego poprzez rozwój informacji społecznej oraz bezstronnego, bezpłatnego i niezależnego poradnictwa ukierunkowanego na uaktywnienie i rozwój zdolności ludzkich oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów. Celem Stowarzyszenia jest również działalność na rzecz obrony praw człowieka/obywatela i wywieranie wpływu na rozwiązywania systemowe.

2. Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie biur porad obywatelskich,
b) opracowanie informacji niezbędnych w poradnictwie,
c) działanie przed sądami w imieniu i na rzecz obywateli w myśl Art.61 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
d) współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i zagranicą,
e) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
f) współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej,
g) wydawanie i przekazywanie do wiadomości publicznej opinii przygotowanych na podstawie doświadczeń zebranych w praktyce poradniczej, na temat funkcjonowania w życiu społecznym aktów prawnych,
h) działalność integracyjna różnych środowisk osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.
i) działalność szkoleniową i edukacyjną,
j) działalność konsultacyjną, doradczą,
k) działalność promocyjną,
l) działalność wydawniczą,
m) podejmowanie sporadycznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i inwalidów.
n) gromadzenie środków na realizację celów statutowych.

Prowadzone działania
Projekt skierowany jest na pomoc najbardziej potrzebującej części społeczeństwa polskiego, to jest, ludziom zagubionym w nowej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Obowiązujące zasady prawne są bardzo często niejasne i nieczytelne dla odbiorcy, jak również bywają nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb ludzi. Przemiany gospodarcze, następujące w Polsce po 1989 roku niosą za sobą głębokie zmiany w sytuacji społeczeństwa i polityce socjalnej naszego Państwa. Przemiany ustrojowe, obejmujące cały system prawa, zmieniają obowiązki państwa i prawa Obywateli. Zmieniają także instytucje publiczne, wpływające na sytuację społeczną, zmienia się ich struktura i metody działania. Wprowadzenie gospodarki rynkowej zmieniło sytuację społeczną obywateli, przyczyniając się do rozwarstwienia społeczeństwa pod względem materialnym, tworząc nowe strefy ubóstwa i niepewności oraz nowe problemy socjalne, z których najważniejsze są problemy zarabiania na życie, zatrudnienia i bezrobocia.
Obok przemian w sferze instytucji publicznych społeczeństwo zaczęło samo tworzyć sieć instytucji pomocy społecznej - stowarzyszeń i fundacji uzupełniających niedostatki publicznej pomocy socjalnej. Obie formy pomocy społecznej - publiczna i prywatna - są nie tylko nowe, ale ulegają ustawicznym zmianom w sferze przepisów, struktury organizacyjnej i metod działania. Utrudnia to pracę im samym, a społeczeństwu - korzystanie z ich pomocy. Dlatego niezbędna jest edukacja społeczeństwa w kierunku umiejętności korzystania z demokratycznych przemian a niniejszy projekt uważamy, że spełnia te wymogi i jest na czasie

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.