• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL"
    KRS 0000035057

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH „SIL
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" - Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Lubartowie ul. Szaniawskiego 62 od 13.02.1997r prowadzi działania na rzecz rodzin które z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie z problemami rodzinnymi, społecznymi czy zawodowymi.
1. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
a) aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych.
b) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należy: działania w zakresie pomocy społecznej w szczególności na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, sprawcy i ofiary przemocy domowej oraz osoby uzależnione od alkoholu i inne.
Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych:
Cykliczne spotkanie z Zającem”- z okazji Św. Wielkanocnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Wypoczynek Letni - wycieczki, w których uczestnikami są dzieci z miasta i gminy Lubartów w wieku od 4 do 15 lat. Wyjazdy przyczyniają się do integracji dzieci, edukacji poprzez poznawanie otaczającej przyrody, prezentacja historii i kultury, zwiedzanie zabytków z przewodnikiem w formie dostosowanej do grupy wiekowej dzieci, zwiększają aspiracje poznawcze oraz pożyteczne organizują czasu wolny od nauki.
Głównym celem wypoczynku jest stworzenie możliwości wyjazdu na wakacje dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Umożliwia to wyrównywanie szans dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną raz poprawę samooceny u dzieci - uczestników wypoczynku letniego.
Ogólnopolska akcja charytatywna ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę’’- cyklicznie od 2000 r.-wielka uliczna zbiórka darów we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Lubartowie, przedszkolami, szkołami, a w szczególności z wolontariatem Gimnazjum NR1-opiekun Krystyna Bajda i II LO im P.Firleja - opiekun Justyna Niedobit - Świderska.Akcja prowadzona jest jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Spotkanie z Mikołajem - od 1997 roku cyklicznie.
Zaproszone dzieci biorą udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” - zabawy integracyjne, edukacyjne, ruchowe oraz liczne konkursy z nagrodami. W czasie zabawy wszyscy uczestnicy otrzymują słodki poczęstunek. Punktem kulminacyjnym jest przybycie Św. Mikołaja, który rozdaje dzieciom prezenty. Dzieci atrakcyjnie spędzają czas w towarzystwie swoich opiekunów i rówieśników. Spotkanie ze Św. Mikołajem jest organizowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z wiejskiej gminy Lubartów i z miasta Lubartów. Realizowane są wszystkie założone cele spotkania: integrację dzieci z różnych miejsc zamieszkania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.