• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
    KRS 0000035375

Cele Stowarzyszenia:
1. Udzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
2. Udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom bezdomnym i bezrobotnym.
3. Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii - psychiatrycznej, psychologicznej, zajęciowej i arteterapii.
5. Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej niezbędnej do uzyskania i / lub utrzymania zatrudnienia przez osoby z zaburzeniami psychicznymi - pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Prowadzenie zatrudnienia i pośrednictwa pracy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego w tym zakresie.
7. Prowadzenie edukacji na temat zdrowia psychicznego i jego zaburzeń.
8. Prowadzenie szkoleń i kursów dla osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
9. Prowadzenie działalności badawczej dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Prowadzenie działań integracyjnych.
11. Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne.
12. Prowadzenie działań promujących zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadania i sposób realizacji celów:
1. Prowadzenie:
a) specjalistycznego Ośrodka Wsparcia;
b) Środowiskowego Domu Samopomocy;
c) Centrum Interwencji Kryzysowej;
d) mieszkalnictwa chronionego;
e) rożnych innych form aktywizacji zawodowej i zatrudnienia - Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej;
f) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
g) Agencji Zatrudnienia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Organizacja konferencji i seminariów.
3. Współpraca z instytucjami zdrowia i pomocy społecznej, oświatowo - wychowawczymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.
4. Współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz publikacja wydawnictw własnych.
5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych poprzez uzyskiwanie dotacji, organizowanie kiermaszy, wystaw i aukcji oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
6. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz inicjowanie budowy nowych.

Działania realizowane na podstawie powyższych celów zapewniają wszechstronną, zindywidualizowaną pomoc osobom chorym psychicznie, ich rodzinom i opiekunom prowadzącą do przełamywania ich społecznej bezradności i marginalizacji. Obejmuje ona:
- Udzielanie wsparcia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem opieki w sytuacji kryzysu psychicznego;
- Zwiększanie adaptacji podopiecznych do nowego otoczenia, zwłaszcza po wielomiesięcznym pobycie na oddziale zamkniętym szpitala (w szczególności poprzez zapewnienie opieki w ramach mieszkalnictwa chronionego);
- Rozwijanie u podopiecznych umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach życia społecznego, sytuacjach trudnych, w tym związanych z chorobą w rodzinie (w szczególności poprzez zajęcia prowadzone w ramach ośrodka wsparcia);
- Rozwijanie twórczości plastycznej, literackiej i muzycznej;
- Stały kontakt z lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą.
Realizacja tych form pomocy przyczynia się do usprawnienia osób chorych psychicznie w zakresie integracji psychospołecznej. Integracja ta, łącząca różne formy rehabilitacji społecznej, terapii i leczenia farmakologicznego umożliwia stabilizację ich stanu psychicznego do poziomu, pozwalającego osobie chorej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie (w rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku pracy). Poprzez właściwe warunki rehabilitacji psychospołecznej - indywidualizację form terapii, uwzględnienie umiejętności i decyzji samych podopiecznych, innowacyjność proponowanych zajęć, staramy się zapewnić atmosferę sprzyjającą ich aktywności społecznej i zawodowej oraz przyczyniać się do podniesienia komfortu ich życia. Lepsze funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi powoduje, że pozytywne rezultaty są dostępne również dla osób z ich otoczenia, dzięki poprawie wzajemnego komunikowania, redukcji negatywnych emocji, stresu. Prezentacja pozytywnych postaw wobec zaburzeń psychicznych powoduje, że w społeczeństwie upowszechniane są postawy tolerancji wobec osób z problemami psychicznymi. Pozytywne rezultaty dotyczą także pracy profesjonalistów, zaangażowanych w cały proces - poszerzają ich wiedzę i umiejętności praktyczne terapii, z czego mogą korzystać kolejne osoby.

Ośrodek Wsparcia "Serce"
W systemie pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia codzienną popołudniową i wieczorną opiekę (poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 20.00) oraz kompleksowe poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistyczne poradnictwo z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, wspomagające samodzielnie funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie oraz pełnienie przez te osoby określonych ról społecznych, realizowane poprzez:
- dyżur w Ośrodku;
- spotkania w domu pacjenta;
- spotkania poza Ośrodkiem;
- dyżur przy telefonie;
- spotkania grupy wsparcia byłych pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego i ich rodzin, mające na celu zmniejszenie napięcia i stresu związanego z powrotem do życia codziennego oraz zmniejszenie zagrożenia nawrotu ostrych objawów choroby psychicznej;
- psychoterapię grupową i indywidualną;
- psychoedukację grupową;
- zajęcia dyskusyjne;
- terapię zajęciową (zajęcia kulinarne, zajęcia gospodarstwa domowego);
- spotkania duszpasterskie;

Środowiskowy Dom Samopomocy "Serce"
W systemie pobytu dziennego dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia codzienną(poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00) opiekę i pomoc poprzez:
a) prowadzenie codziennych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, indywidualnych i grupowych, mających na celu nabywanie i utrwalanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz pomoc w reintegracji psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
b) prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla rodzin uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy, które miałyby na celu pomoc we wzajemnym zrozumieniu i komunikowaniu się członków rodziny ,w tym radzeniu sobie z problemami wynikającymi z samej choroby psychicznej.

Centrum Interwencji Kryzysowej
Zapewnia specjalistyczną pomoc w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia osobom z zaburzeniami psychicznymi, lękiem, objawami nawrotu choroby psychicznej, w sytuacji kryzysu psychicznego i depresji, konfliktu w środowisku rodzinnym oraz innych sytuacjach załamania nerwowego. Z pomocy Centrum korzystały osoby, które z powodu zaostrzenia choroby psychicznej lub innej przyczyny prowadzącej do kryzysu psychicznego, nie potrafiły samodzielnie funkcjonować. Z pomocy Centrum mogły skorzystać osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy lub skierowane przez Telefon Zaufania, stowarzyszenie samopomocowe, Ośrodek Wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Izbę Przyjęć Szpitala Neuropsychiatrycznego, lekarza rejonowego, pracownika socjalnego. Osoba zgłaszająca się miała możliwość: rozmowy ze specjalistą w Centrum lub w domu; rozwiązania kryzysu psychicznego w sposób inny niż poprzez umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym; doraźnego noclegu poza miejscem zamieszkania, gdy było to konieczne; jednorazowej konsultacji; krótkotrwałej psychoterapii.

Hostel i mieszkanie chronione
Hostel - dom grupowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia:
- mieszkanie 10 osobom chorym psychicznie, których aktualne warunki socjalno -bytowe (bezdomność, stan finansowy i konflikty rodzinne, niewydolności rodziny, wtórna bezradność) uniemożliwiają samodzielną egzystencję;
- miejsce wszechstronnej terapii, gdzie możliwa stanie się pełna adaptacja do warunków realnego życia poza jednostkami lecznictwa psychiatrycznego - podstawowy grupowy trening umiejętności społecznych.
Mieszkanie chronione indywidualne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu mieszkalnictwa chronionego, zapewniające:
- mieszkania dla 3 -6 osób;
- opiekę pracownika socjalnego (wizyty w domu raz w tygodniu);
- opiekę psychologiczną, lekarską stosowanie do potrzeb.

Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii (Zespół Leczenia Środowiskowego)
Zapewnia pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych, w tym:
- osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia oraz różnorodnych usystematyzowanych form opieki środowiskowej;
- osobom potrzebującym czasowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby;
- osobom po pierwszym epizodzie choroby psychicznej;
- osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno -społecznym powstałych w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
a także członkom rodzin i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi.
Pomoc świadczona jest w formie porad psychiatrycznych, psychologicznych oraz usług pielęgniarskich i socjalnych w ramach wizyty domowej lub w siedzibie Zespołu.
Osoby korzystające z oferty Stowarzyszenia to mieszkańcy Lublina województwa. Przekrój wiekowy pacjentów to 17 - 85 rok życia, zarówno kobiety, jaki i mężczyźni. W znacznej części to osoby biedne, korzystające z pomocy społecznej, żyjące na skraju ubóstwa, których nie stać na korzystanie ze specjalistycznych gabinetów prywatnych lub płatnych porad prawnych. W większości przypadków osoby, które skorzystały z pomocy Centrum, po rozwiązaniu kryzysu potrzebowały dalszej opieki i kontynuowały terapię w Ośrodku Wsparcia, korzystając na stałe z jego opieki. Informacje o ofercie Stowarzyszenia umieszczane są w szpitalu, przychodniach, poradniach zdrowia psychicznego, kościołach, placówkach współpracujących, podopieczni informują swoich znajomych, rodziny, informacje zamieszczane są także na plakatach, ulotkach, informatorach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.