• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Instytut Tertio Millennio"
    KRS 0000036659

Misja
Praca Instytutu koncentruje się wokół badania, komentowania i popularyzowania nauczania Jana Pawła II. Jest to szczególnie ważne wobec częstego upraszczania i selektywnej analizy nauczania papieskiego w środkach masowego przekazu i w debatach publicznych. Instytut stara się na bieżąco komentować najważniejsze dokumenty i wydarzenia obecnego pontyfikatu, najwięcej uwagi poświęcając wskazaniom Papieża w sferze życia społecznego. W swojej działalności Instytut stara się umożliwić dyskusję między różnymi środowiskami i grupami, które, pomimo rozbieżności poglądów i różnorodności doświadczeń, łączy troska o dobro wspólne. Uczestnikami różnorodnych spotkań są ludzie Kościoła oraz wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki i kultury, a także studenci.

Prowadzone działania
Działalność Instytutu mająca na celu upowszechnianie nauczania Jana Pawła II koncentruje się na realizowaniu poniższych inicjatyw:

SZKOŁA ZIMOWA
Propaguje nauczanie społeczne Jana Pawła II wobec kultury współczesnej z uwzględnieniem odniesienia do aktualnych wydarzeń religijnych, kulturalnych i politycznych. Organizowana jest od 11 lat, a ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych szkołą odbywa się obecnie w dwóch edycjach. W pierwszej biorą udział studenci młodszych roczników oraz klerycy, w drugiej uczestniczą studenci wyższych lat, magistranci i doktoranci, łącznie w obu edycjach uczestniczy około osiemdziesięciu osób. Do tej pory odbyło się 28 szkół.

SZKOŁA LETNIA
Tertium Millenium and Free Society - program skupia się wokół zasadniczych zagadnień współczesnej rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w świetle społecznej nauki Jana Pawła II. Szkoła jest organizowana razem z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie i odbywa się corocznie w lipcu w Krakowie. W każdej edycji bierze udział około czterdziestu studentów i doktorantów ze Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo-Wschodniej: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji i Węgier. Wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych w języku angielskim gwarantują wybitni wykładowcy, wśród nich m.in.: Michael Novak - filozof, teolog i ekonomista, wpływowa postać życia politycznego USA, ks. Richard John Neuhaus - dyrektor Institute on Religion and Public Life, George Weigel - dyrektor Ethics and Public Policy Center,. Dotychczas odbyło się 15 szkół.

DEBATY
Comiesięczne spotkania dyskusyjne młodych ludzi mające na celu wymianę poglądów między młodymi chrześcijanami oraz poprzez analizę encyklik Jana Pawła II kształtowanie wrażliwości na problemy dotyczące współczesności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Spotkania odbywają się w siedmiu miastach Polski: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Szczecinie i Krakowie, tego samego dnia i na ten sam temat uzgodniony wcześniej wspólnie przez koordynatorów spotkań w poszczególnych miastach. Uczestnikami Debat w dużym stopniu są absolwenci Szkół Zimowych i Letnich oraz osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy na temat Kościoła i nauczania Jana Pawła II.

KOLOKWIA
Jednodniowe spotkania poświęcone dyskusji na ważne tematy związane z aktualnymi wydarzeniami w życiu religijnym, społecznym, politycznym i ekonomicznym w oparciu o program społeczny Jana Pawła II. Uczestnikami spotkań są wybitni naukowcy, artyści, politycy, samorządowcy i ludzie Kościoła, reprezentujący szerokie spektrum poglądów. W gronie 100 osobistości biorących udział w kolokwiach byli m.in.: Hanna Gronkiewicz-Walc, Hanna Suchocka, Władysław Bartoszewski, Jarosław Gowin, Roman Kluska, Ryszard Legutko, Tomasz Lis, Jan Rokita, Tadeusz Mazowiecki, Czesław Miłosz, bp Tadeusz Pieronek, Zbigniew Preisner, Wojciech Roszkowski, Krzysztof Zanussi, Andrzej Zoll, abp Józef Życiński. Do tej pory Instytut zorganizował 23 takich spotkań.

TERTIONY
To konferencje, w których uczestniczą absolwenci Zimowych i Letnich Szkół organizowanych przez Instytut Tertio Millennio oraz przyjaciele Instytutu. Rokrocznie w maju na weekendowym zjeździe spotyka się ponad 120 osób, które dyskutują o stanie państwa i społeczeństwa oraz przyszłości Kościoła. Poza tym, Tertion służy odpoczynkowi i wspólnej zabawie.

WYDAWNICTWO
Instytut opublikował między innymi przygotowany wraz z Acton Institute for Study of Religion and Liberty pod auspicjami Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" Program społeczny - wybór tekstów Magisterium Kościoła (ukazał się do tej pory na całym świecie w sześciu językach).

AZYMUT
Redagowany przez Instytut od kwietnia 1998 do maja 2003 roku comiesięczny dodatek religijno-społeczny do Gościa Niedzielnego. Celem Azymutu było tworzenie płaszczyzny debaty o podstawowych problemach stojących przed Kościołem i Polską, odbywającej się z "umiłowaniem katolickiej ortodoksji", a jednocześnie w otwarciu na dialog, z szacunkiem dla innych wyznań, religii czy światopoglądów. Azymut był jednym z nielicznych pism katolickich, na którego łamach spotykali się publicyści z różnych katolickich środowisk. Dzięki współpracy z Institute on Religion and Public Life z Nowego Jorku i wydawanym przez niego pismem First Things, Azymut przedstawiał polskiemu czytelnikowi eseje tak wybitnych osobistości jak Mary Ann Glendon, ks. Richard J. Neuhaus, George Weigel czy kard. Avery Dulles. Stałymi autorami Azymutu byli m.in.: Władysław Bartoszewski, Leszek Kołakowski, Krzysztof Piesiewicz, Wojciech Roszkowski, Andrzej Zoll, abp Józef Życiński. Łącznie wyszły 62 numery pisma.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.