• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
    KRS 0000036695

Misja
Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Prowadzone działania
Związek prowadzi oraz współdziała w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych m.in. przez prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji, działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny. Organizuje oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych.
Związek zajmuje się wydawaniem i kolportażem podręczników szkolnych, produkcją i sprowadzaniem pomocy naukowych, wydawaniem czasopism, organizacją specjalistycznych bibliotek, wydawaniem książek i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym drukiem, na kasetach dźwiękowych, a także z zastosowaniem innych nośników informacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.