• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Edukacja"
    KRS 0000037539

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
- promocja pozalekcyjnej aktywności uczniów,
- propagowanie patriotyzmu lokalnego,
- rozwój form małej twórczości artystycznej, plastycznej, folklorystycznej,
- pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działania proekologiczne w regionie,
- ratownictwo i ochrona ludności,
- wzbogacanie pracowni językowych i komputerowych,
- promowanie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działania na rzecz integracji europejskiej,
- działania w kierunku nauki, oświaty, opieki i wychowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.