• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek"
    KRS 0000037799

Cele stowarzyszenia:
1. Stwarzanie warunków szerokiego udziału osób niepełnosprawnych na wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, sportowo-turystycznego, zawodowego, edukacyjnego, wg. zbiorowych i indywidualnych możliwości, predyspozycji i zamiłowania itd.
2. Stwarzanie możliwości pomocowych w ciężkich sytuacjach materialno-bytowych osób niepełnosprawnych.
3. Wspieranie inicjatyw służących samorealizacji osób niepełnosprawnych.
4. Stwarzanie warunków aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
5. Skupianie osób działających na rzecz osób niepełnospraqnych.
6. Wspieranie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych.
7. Stwarzanie warunków zmiany postaw środowiska do problemów niepełnosprawności.
8. Wspieranie dziaąłń zmierzających do niwelowania zjawisk zagrażających wykluczenia z życia osób niepełnosprawnych.
9. Wspieranie działań zorganizowania stałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które z różnych przyczyn tej opieki są pozbawione.
10. Rozszerzenie działań terapeutyczynych nad osobami niepełnosprawnymi dostosowanymi do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Sposoby i metody realizacji celów stowarzyszenia:
Inspirowania i przygotowania szerokiej społeczności osób niepełnosprawnych do korzystania i udziału w realizacji programów i projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych oraz:
Pozyskiwania innych środków finansowych na realizację w.w celów.
Promowania aktywnych form zmniejszania i likwidacji bezrobocia osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych między innymi poprzez:
- tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starszych
- stwarzanie warunków dostępności osób z niepełnosprawnością ruchową
- tworzenie placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich najblizszego otoczenia, obozów terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.
Organizwania imprez sportowo-kulturalnych w tym spotkań integracyjnych, imprez sportowych i kulturalnych.
Współpracy z organizacjami i instytucjami, których programy działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnych "Skarbek" w Mysłowicach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.