• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe
    KRS 0000038052

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie ogólnie obowiązujących programów nauczania.
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie wykraczającym poza programy nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Upowszechnianie zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
4. Propagowanie w środowisku lokalnym idei integracji europejskiej.
5. Rozwijanie wśród uczniów wiedzy z zakresie edukacji europejskiej i regionalnej.
6. Aktywizowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz środowiska lokalnego.
7. Umacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej i kulturalnej.
8. Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli.
9. Propagowanie idei szkoły środowiskowej i wspomaganie rad pedagogicznych w tworzeniu szkół środowiskowych.
10. Wspomaganie i współdziałanie w publikowaniu artykułów i opracowań dotyczących środowiska lokalnego i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i kultury lokalnej.
11. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
12. Propagowanie wśród uczniów i nauczycieli nowoczesnych form komunikacji społecznej, a w szczególności internetu.
13. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
1. Realizacja projektu z zakresu edukacji europejskiej pn. "Dzień dobry, Europo" - warsztaty dla liderów gimnazjalnych klubów europejskich. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wygraniu konkursu Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej pn. "Podsumowanie pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej"

2. Realizacja projektu z zakresu edukacji reginalnej i kultury lokalnej pn. "Nasze miasto, nasz powiat". W ramach tego projektu ZSO rozpoczyna wydawanie serii publikacji o regionie. Pierwsza pozycja z tej serii ukazała się w grudniu 2004. Była to publikacja pt. "Związki Świętego Maksymiliana Kolbe i jego rodziny ze Zduńską Wolą". Kolejna publikacja pt."Archeologia Powiatu Zduńskowolskiego" ukazała się w październiku 2005 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.