• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów"
    KRS 0000038831

Misja
1. Organizowanie i prowadzenie dziennych ośrodków aktywizujących osoby starsze w tym niepełnosprawne.
2. Budowanie, remontowanie, organizowanie i prowadzenie ośrodków pobytu stałego i czasowego dla osób starszych, niepełnosprawnych m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych ich rodzin i opiekunów.
3. Organizowanie i prowadzenie ośrodków dla dzieci i młodzieży, pozaszkolnych form edukacji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, wyrównujących ich braki edukacyjne, opierając się na miarę możliwości na współpracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.
4. Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji dla osób starszych, niepełnosprawnych m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych.
5. Organizowanie zajęć w tym międzypokoleniowych o charakterze kulturalno - oświatowym i religijnym oraz organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów z interesującymi ludźmi m.in. pielęgnujących polskość i świadomość narodową oraz religijną, dotyczące bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym.
6. Szerzenie świadomości ekologicznej poprzez prelekcje, odczyty i inne formy działalności w tym organizowanie i prowadzenie zbiórki surowców wtórnych.
7. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla osób starszych, niepełnosprawnych w formie wyjazdowej i stacjonarnej.
8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego (w formie wyjazdowej i stacjonarnej) dla dzieci i młodzieży m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zasad współżycia i poszanowania godności życia każdego człowieka oraz ochrony przyrody i naturalnego środowiska.
9. Organizowanie wspólnych wyjazdów krajoznawczych osób starszych, młodzieży i dzieci - starsi służą wiedzą - młodsi sprawnością.
10. Udzielanie pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w potrzebie.
11. Pomoc w zorganizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Organizowanie kiermaszy, spotkań i innych imprez oraz przedsięwzięć charytatywnych.
13. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.
14. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na cele służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
15. Prowadzenie współpracy z organizacjami na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich poprzez wzajemne składanie wizyt, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami o podobnym profilu działania.
16. Prowadzenie szkoleń i warsztatów w tym z zakresu integracji międzypokoleniowej.
17. Podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji zadań statutowych.
18. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami kościelnymi i pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie propagowania i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, środowiska lokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.