• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
    KRS 0000039011

Misja
Szeroko pojęta pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej:
-pomoc rzeczowa i finansowa
-pomoc i poradnictwo w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych w instytucjach
-wspieranie materialne młodzieży uczącej się, pomoc w zatrudnieniu osób młodych, troska o ich rozwój intelektualny i duchowy
-opieka, pielęgnacja i rehabilitacja środowiskowa osób chorych w podeszłym wieku, niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
-Osoby chore, w podeszłym wieku, niepełnosprawne - pomoc pielęgniarska i opiekuńcza w domu chorego i niesamodzielnego; , wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pielęgniarskiego.
Umowy z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach ,
Gromadzenie funduszy na leczenie i operacje.
Z tych form pomocy korzysta ok. 1 200 osób.
-Rodziny o osoby samotne w trudnej sytuacji materialnej - w tym pomoc rzeczowa i finansowa, pozyskiwanie i wydawanie żywności, partner w realizacja programu "Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej " - dla ok. 5000 osób, "
-Dzieci i młodzież - wyposażanie w materiały szkole przed rozpoczęciem roku szkolnego, pomoc finansowa na dojazdy do szkół; pozyskiwanie i wydawanie zabawek - ogółem dla ok.. 150 podopiecznych.
-Niepełnosprawni - likwidacja barier architektonicznych do obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, likwidacja barier technicznych w mieszkaniach ok.. 40 obiektów, 20 mieszkań. W latach 2000/2005 i 2007r umowa z NFZ- rehabilitacja w warunkach domowych, od 2011r. realizacja zadania publicznego pn." Ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez zakup i wpożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego" - prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,Ortopedycznego i Pielęgnacyjnego
w Kielcach przy ul.Turystycznej 1 /korzysta ok. 1200 osób w roku/.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.