• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gminne Stowarzyszenie Partnerskie "Partner"
    KRS 0000039112

Misja:
Realizacja postanowień zawartych w podpisanym 1 kwietnia 1996r. układzie partnerskim między gminami Komprachcice i Hasbergen (Niemcy).
Realizacja postanowień zawartych w podpisanym 16 kwietnia 20094r. układzie partnerskim między gminami Komprachcice i Mesto Albrechtice (Czechy).

GSP "PARTNER" realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
- krzewienie wśród społeczeństwa idei partnerstwa i współpracy między gminami Komprachcice, Hasbergen i Mesto Albrechtice.
- przyjmowanie, organizowanie wyjazdów delegacji oraz zorganizowanych grup organizacji na terenach Gmin partnerskich
Komprachcice, Hasbergen i Mesto Albrechtice.
- organizowanie oraz koordynacja kontaktów pomiędzy organizacjami działającymi na terenach gmin partnerskich.
- upowszechnianie wiedzy o gminach po[przez działalność wydawniczą, informacyjną i współpracę ze środkami masowego przekazu.
- prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej.
- stałe organizowanie wymiany młodzieży szkolnej oraz młodzieży strażackiej.
- organizowanie wymiany w różnych dziedzinach działalności.
- organizowanie wspólnych imprez kulturalnych w tym różnego rodzaju wystaw, pokazów itp.
- współpraca w dziedzinie ochrony środowiska
- współdziałanie z organizacjami, komitetami ,i stowarzyszeniami mającymi na celu krzewienia idei partnerstwa i pokoju.

W realizacji swych zadań "PAERTNER" kieruje się obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem stowarzyszenia.
Terenem działania Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego "PARTNER" w Komprachcicach jest Rzeczpospolita polska oraz Kraje Europy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.