• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Polski
    KRS 0000039342

Fundacja dla Polski istnieje, by umożliwiać innym realizację własnych działań filantropijnych. Fundacja tworzy, upowszechnia różnorodne formy działań społecznych i oferuje usługi, za pomocą których osoby prywatne, firmy i instytucje oraz organizacje społeczne mogą w efektywny i najbardziej dopasowany do swoich potrzeb sposób realizować wytyczone przez siebie cele społeczne - tak aby zwrot poniesionych inwestycji był największy.

Działania realizowane przez Fundację dla Polski odpowiadają zainteresowaniu i potrzebom współpracujących z nią partnerów. Obecnie koncentrują się one w czterech podstawowych obszarach:

1) integracja społeczna grup zagrożonych marginalizacją (działania skierowane są do dzieci z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem)

2) kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym (działania mające na celu promowanie zaangażowania w życie publiczne poprzez wyróżnianie osób, których postawa ma znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku służby na rzecz społeczeństwa)

3) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywaniu potencjału społeczno - ekonomicznego poszczególnych regionów Polski (działania skierowane do mieszkańców regionów zaniedbanych, których celem jest wzrost ich poziomu życia, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zachęcania do rozpoczęcia działalności gospodarczej)

4) tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i kształceniu umiejętności niezbędnych do dostosowania się do potrzeb rynku pracy (działania skierowane do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, w szczególności młodzieży zagrożonej bezrobociem).

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.