• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej
    KRS 0000039448

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin w wypełnieniu ich ewangelicznej misji strzeżenia, objawienia i przekazywania miłości oraz w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań:
1. tworzenia wspólnoty osób,
2. służby życiu,
3. udziału w rozwoju społeczeństwa,
4. uczestnictwa w życiu i posłannictwie Kościoła.

Nie rezygnując z możliwości podejmowania na rzecz rodzin wszelkiej działalności właściwej świeckim członkom Kościoła katolickiego dążeniem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. umocnienie instytucji rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła,
2. utrwalanie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa, będącego fundamentem wspólnoty rodzinnej,
3. kształtowanie społecznych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa i Kościoła,
4. wcielanie nauki Kościoła Katolickiego do wspólnot pozarodzinnych.

Do zadań Stowarzyszenia należy:
1. kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego,
2. działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka,
3. działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku oraz praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
4. działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
5. zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno - wychowawczych,
6. zabieganie o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dążenie do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne,
7. podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia,
8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
9. podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
10. działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu,
11. upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej,
12. inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej,
13. promocja i organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:
1. reprezentowanie rodzin katolickich wobec władz publicznych;
2. zajmowanie stanowiska i publikowanie opinii w sprawach istotnych dla rodzin;
3. organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom i osobom samotnym;
4. prowadzenie szeroko pojętej działalności dobroczynnej;
5. prowadzenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
6. prowadzenie działalności dydaktycznej - szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych;
7. organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej;
8. organizowanie wczasów rodzinnych, obozów i kolonii oraz innych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych;
9. podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu;
10. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;
11. prowadzenie własnej działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
12. pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;
13. oferowanie i przyjmowanie wykonywania zadań publicznych lub wsparcia w ich realizacji, w formach i na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego;
14. prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty;
15. współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.