• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
    KRS 0000039470

Misja
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli, aby aktywnie wpływać na rozwiązywanie problemów kraju i wspierać mieszkańców wsi w procesach integracji z Unią Europejską poprzez:
- wspieranie rozwoju lokalnych społeczności,
- tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji,
- ułatwianie współpracy środowisk lokalnych,
- wspieranie i promocję inicjatyw pozarządowych.

Prowadzone działania
1. Działania informacyjno-szkoleniowe na rzecz środowisk wiejskich.
Projekt "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej" (Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi).
Projekt polegał na przeprowadzeniu serii spotkań, w których uczestniczyły cztery zespoły uczestników z sześciu powiatów reprezentowane przez przedstawicieli sektora, publicznego, prywatnego i społecznego. Najważniejszym bezpośrednim efektem zajęć było wypracowanie podstaw lokalnego partnerstwa dla wiejskiej przedsiębiorczości i rekomendacji do budowania partnerstwa w skali lokalnej.
Projekt "Twoje gospodarstwo w Unii Europejskiej" (Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-Info).
Zrealizowano cykl 20 spotkań informacyjnych dla ok. 800 rolników z województwa wielkopolskiego, którzy prowadzą towarowe gospodarstwa rolne i wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem zawodu rolnika. Spotkania informacyjne przeprowadzono w ramach Programu Agro-Info Fundacji Fundusz Współpracy, miały na celu dostarczenie uczestniczącym w nich rolnikom wiedzy i informacji umożliwiającej im przygotowanie się do akcesji Polski do UE. Każde spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z określonym kierunkiem produkcji rolnej np.: produkcja mleka, hodowla trzody chlewnej i bydła mięsnego oraz uprawa zbóż, oleistych i wysokobiałkowych, owoców i warzyw.
Projekt "Wiejskie debaty" (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce).
Projekt obejmował przeprowadzenie trzech konferencji zorientowanych na poinformowanie wiejskich społeczności, samorządów i stowarzyszeń o aktualnych trendach Wspólnej Polityki Rolnej i instrumentach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmocnienie partnerstwa, dialogu i współpracy wiejskich środowisk, rozwijanej w Polsce od kilku lat.
Konferencje odbyły się w 3 lokalizacjach: Konin (Wielkopolska), Białystok (Podlasie), Jasło (Podkarpacie), z udziałem 864 uczestników. Została również przygotowana i wydrukowana broszura "Pytania o wiejską Europę". Broszura miała na celu rozważenie następujących spraw:
Jakie wartości podzielają wszystkie jednoczące się narody europejskie?
Jakie możliwości stwarza integracja europejska środowiskom wiejskim w Polsce?
Jakie są cele i instrumenty wspierające rozwój obszarów wiejskich?
Jakie wsparcie jest dostępne dla wiejskich środowisk?
Jakie wyzwania stoją przed lokalnymi społecznościami?
Dodatkowo, broszura omawiała wybrane działania w Polsce i Europie, związane ze współpracą i budowaniem partnerstwa dla rozwoju obszarów wiejskich.
Projekt "Do integracji jeden krok" (Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-InfoII)
Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wójtów, starostów i burmistrzów oraz urzędników, radnych i sołtysów z terenu 4 powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego
Zakres projektu dotyczył przekazywania informacji bezpośrednim uczestnikom, a także sposobu udostępniania informacji lokalnym społecznościom, sposobu współpracy (zarówno z lokalnymi partnerami jak i z innymi administracjami) i umiejętności praktycznego stosowania wybranych instrumentów. Zajęciom informacyjnym i szkoleniowym towarzyszyło doradztwo, udostępnione w formie konsultacji "na dystans".
Fundusz Współpracy w ramach programu Agro-Info - dotacja na realizację projektu pt. "Czas na odnowę". Projekt dotyczył przeprowadzenia na terenie 4 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego 60 spotkań informacyjnych dla 2500 przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz wiejskich liderów. Spotkania miały na celu przybliżenie idei odnowy wsi oraz poinformowanie uczestników o warunkach uzyskania dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w gminach i sołectwach w ramach programu odnowy wsi ze środków Sektorowego Programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach projektu przeszkolono również 26 trenerów oraz wydano publikację pt.: "Na wsi odnowa".
- Fundusz Współpracy w ramach programu Agrolinia - dotacja na realizację projektu pt. "Czas na odnowę". Kontynuacja projektu "Na wsi odnowa" - rozszerzenie na kolejne trzy województwa.
Projekt zakłada przeprowadzenie działań przygotowawczych do wdrożenia programu odnowy wsi w województwie: łódzkim, śląskim i świętokrzyskim.
W ramach projektu upowszechniana będzie informacja o idei odnowy wsi oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu odnowy wsi ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" - działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Prowadzone będą działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, tj. warsztaty szkoleniowe dla trenerów specjalizujących się w doradztwie związanym z rozwojem obszarów wiejskich oraz spotkania informacyjne dla przedstawicieli samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i liderów wiejskich zainteresowanych wdrożeniem odnowy wsi. Projekt przewiduje przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz dodruk publikacji pt. "Na wsi odnowa" w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Projekt zakłada przeszkolenie 25 trenerów oraz przeprowadzenie 35 spotkań informacyjnych, w których weźmie udział ok. 1000 liderów wiejskich oraz przedstawicieli urzędów z ok. 250 gmin.

2. Działania na rzecz rozwoju i podniesienia sprawności działania struktur stowarzyszeń na terenie kraju.
- pomoc w tworzeniu lokalnych struktur stowarzyszeń sołtysów,
- inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z organizacjami społeczno-kulturalnymi oraz zawodowymi działającymi na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich,
- prowadzenie doradztwa społeczno-prawnego w sprawach prawidłowego funkcjonowania organów sołectwa, a w szczególności sołtysów jako organów wykonawczych wsi, zebrań wiejskich jako organów uchwałodawczych wsi oraz rad sołeckich jako organów pomocniczych sołtysów,
- organizowanie międzystowarzyszeniowych działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez sołtysów i samorządy wiejskie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju środowisk wiejskich.
3. Inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju współpracy organizacji wiejskich.
- jeden z założycieli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2003)
- członek - założyciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (ogólnopolska płaszczyzna współpracy i porozumienia organizacji działających na rzecz wsi) (2003)
- animator powołania regionalnego forum wiejskiego w Wielkopolsce (2004).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.