• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego
    KRS 0000039731

Misja
Celem Towarzystwa jest:
-wspieranie działalności Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i działania na rzecz zachowania innych obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża oraz upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim,
-wspieranie innych instytucji realizujących podobne cele,
-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
-promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Prowadzone działania
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
-współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa i Centralnego Muzeum Morskiego,
-współpracę z pokrewnymi Towarzystwami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi,
-organizowanie oraz uczestniczenie w zjazdach, sympozjach, wystawach, odczytach, dyskusjach i konkursach o tematyce morskiej oraz związanej z muzealnictwem morskim,
-finansowanie lub współfinansowanie zakupów eksponatów dla Centralnego Muzeum Morskiego, jak również innych wydatków związanych z działalnością tego Muzeum,
-finansowanie lub współfinansowanie remontów i konserwacji obiektów dziedzictwa morskiego,
-gromadzenie środków finansowych ze składek członkowskich, ze sprzedaży wydawnictw oraz z zapisów, spadków i darowizn, a także z dochodów z działalności gospodarczej i z organizowanych przez Towarzystwo imprez,
-honorowanie osób zasłużonych dla krzewienia idei Towarzystwa,
-prowadzenie działalności wydawniczej i współpracy z mediami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.