• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
    KRS 0000039749

Misja
1) Niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom.
2)Inicjowanie i rozwijanie kontaktów między osobami choruj?cymi, a otoczeniem.
3) Tworzenie warunków sprzyjaj?cych korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako chore psychicznie - opieka Recznika praw pacjenta.
4) D?żenie do utworzenia pozaszpitalenego o?rodka o szerokim programie.
5) Upowszechnienie idei Stowarzyszenia w ?rodkach masowego przekazu.
6) Nawi?zanie kontaktów i współpracy z innymi o?rodkami w kraju i zagranic?.
7) Prowadzenie działalno?ci wydawniczej upowszechniaj?cej działalno?ć Stowarzyszenia.
8) Stworzenie Fundacji na rzecz Stowarzyszenia.
9) Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób przewlekle choruj?cych psychicznie.
10) Tworzenie warunków sprzyjaj?cych korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako chore psychicznie.
11) Rozwijanie różnorodnych form pracy, służ?cych integracji ze ?rodowiskiem.
12) Rozwój turystyki/wymiana grup pacjentów/rajdy, obozy stacjonarne i wędrowne, wycieczki, wczasy terapeutyczne.
13) Organizowanie placówek samopomocowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz innych dostarczaj?cych oparcia społecznego i ułatwiaj?cych integrację społeczn? osobom, które maj? problemy ze zdrowiem psychicznym. M.in. miejsca pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej.

Prowadzone działania
Wszystkie działania skierowane są do osób chorych psychicznie, ich rodzin i środowiska.

Nasze działania:
Od 1997r. Prowadzenie placówki terapetyczno- rehabilitacyjnej, "Klub Pacjenta"/ do chwili obecnej/

Od 1998r. W strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta/Poradnictwo, edukacja, opieka prawna dla pacjentów hospitalizowanych i po zakończeniu leczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz ich rodzin. "Życie chorego psychicznie w poszanowaniu jego praw"/kontynuacja do chwili obecnej/.

Od 2001r. Realizacja programu "Partner" w ramach programu:"Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych- prowadzenie placówki terapeutyczno- rehabilitacyjnej "Klub Pacjenta", Stowarzysznia "Nadzieja"- prowadzenie terapii i rehabilitacji grupowej i indywidualnej osób chorych psychicznie i ich rodzin- grup wsparcia dla rodzin i pacjentów/ projekt realizowany od 2001r. do chwili obecnej/

W ramach pragramu "Partner" realizacja zadania "Przywrócenie osób z zaburzeniami psychicznymi do pełnienia ról zawodowych, przywrócenia ich aktywno?ci życiowej i zaradno?ci osobistej oraz niezależno?ci ekonomicznej"-/pracownia papieru czerpanego- praca chroniona/

Uczestnictwo w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" w ramach programu operacyjnego- Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.