• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
    KRS 0000039761

Misja:
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Formy działania:
1. Prowadzenie stałych placówek pobytu dziennego:
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką, wychowaniem i nauczaniem, rehabilitacją i terapią zajęciową dzieci i młodzież w wieku 3 - 25 lat;
- Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z opóźnieniem psychoruchowym i upośledzonych umysłowo w wieku od 0 - 7 lat obejmuje opieką psychologiczną, rehabilitacyjną, logopedyczną i medyczną (lekarz neurolog dziecięcy);
- Warsztat Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych powyżej 16 roku życia z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi kalectwami prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową oraz przygotowuje ich do samodzielnego życia;
- Dzienne Centrum Aktywności funkcjonuje w godzinach popołudniowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. DCA obejmuje opieką osoby w ramach kół zainteresowań z dziedzin: gospodarstwo domowe, plastyka, sport
- Środowiskowy Dom Samopomocy - placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, zapewnia udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych 25 osobom z upośledzeniem umysłowym
2. Koło prowadzi również:
- bibliotekę specjalistyczną;
- organizuje imprezy okolicznościowe dla swoich członków;
- organizuje turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe,
- wydaje nieregularne pismo "W naszym Kole";
- świadczy usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych;
- udziela informacji o podstawowych rozwiązaniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.