• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Solidarnej Pomocy im. Hipolita Cegielskiego
    KRS 0000039764

Misja:
1. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie wspomagania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, losowej lub zdrowotnej.
2. Pomoc finansowa lub rzeczowa dla instytucji zajmujących się działalnością charytatywną.
3. Pomoc finansowa lub rzeczowa związana z ochroną i promocją zdrowia.
4. Podtrzymanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej, a w tym obchodów rocznic "Poznańskiego Czerwca" 1956 roku i innych związanych z HCP i regionem wielkopolskim.
5. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
8. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
9. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Prowadzone działania:
Fundacja pomaga osobom w trudnych sytuacjach życiowych lub zdrowotnych, wspiera" Bure Misie", działa na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia. Dokonywanie darowizn pieniężnych lub rzeczowych na wniosek osób fizycznych, osób prawnych. Ponadto :
- wspomagania osób prywatnych lub instytucji w działalności charytatywnej, a w szczególności zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym lub bezdomnym.
- zakupów lub dofinansowania zakupów sprzętu medycznego, a w szczególności związanego z badaniami profilaktycznymi. Pomoc finansowa byłym pracownikom Zakładów im. Cegielskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.