• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"
    KRS 0000040064

Misją Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" jest stworzenie podopiecznym naszej organizacji warunków do rozwoju na miarę ich możliwości. Chcemy być jednostką, która zapewnia wielotorową pomoc, skupia specjalistów, inspiruje zmiany, interweniuje w trudnych sytuacjach, daje wsparcie w codziennym życiu.

Wszelkim działaniom Stowarzyszenia przyświeca troska o ochronę niezbywalnej godności osoby autystycznej i każdego z członków jej rodziny. Pragniemy współtworzyć kraj, w którym najwyższą wartością jest przestrzeganie prawa człowieka skatalogowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanych dokumentach międzynarodowych, mówiących m.in. o równości wobec prawa, zakazie dyskryminacji oraz prawach ekonomicznych i socjalnych.

Cele statutowe Stowarzyszenia to:
- Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, zrzeszonym w Stowarzyszeniu.
- Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.
- Utworzenia koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób Autystycznych.
- Utworzenie ośrodka diagnostyczno-edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.