• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opiekuńcze im. św. Franciszka z Asyżu w Bytomiu
    KRS 0000040695

Zasadnicza działalność Stowarzyszenia związana jest ze wspieraniem dzieci ubogich wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. W tym celu prowadzona jest świetlica środowiskowa „Promyk nadziei”, która jest miejscem spotkań dla dzieci, ich rodzin oraz wszystkich osób potrzebujących różnorodnego wsparcia.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą:
Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, mających trudne warunki socjalne, ich rodzinom oraz innym osobom potrzebującym różnorodnego wsparcia, w tym m.in.: osobom bezdomnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku.
Ochrona i promocja zdrowia wśród osób ubogich.
Wspomaganie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ubogiej.
Działalność związana z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Działalność związana z rozwojem i integracją wspólnot i społeczności lokalnych.
Działania na rzecz organizacji i promocji wolontariatu.
Działalność na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.