• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu
    KRS 0000040714

Misja
Ochrona praw i interesów dziecka.
Prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej.
Upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszania w życiu rodzinnym i społecznym.
Bronienie praw indywidualnych i zbiorowych dziecka.
Dbanie o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa.

Prowadzone działania
Prowadzenie punktu interwencyjnego "SOS Dziecko" oraz stałych dyżurów telefonicznych.
Rozpoznawanie spraw dzieci, których prawa są naruszane (przemoc, molestowanie seksualne, rodziny patologiczne) poprzez wywiady środowiskowe i badanie całokształtu danej sprawy.
Prowadzenie działalności mediacyjnej w rodzinach.
Prowadzenie badań psychologicznych dzieci i rodzin.
Formułowanie opinii do sądów i instytucji oświatowych.
Pomoc w wyszukiwaniu organizacji i instytucji, mogących udzielić pomocy w rozwiązaniu danego problemu. Hostel dla ofiar przemocy.
Propagowanie idei ochrony praw dziecka poprzez szkolenia, artykuły prasowe, radio, spotkania z młodzieżą i innymi osobami.
Monitoring przestrzegania praw dziecka, prowadzony w oddziałach dziecięcych szpitali województwa wałbrzyskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.