• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN
    KRS 0000041415

Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy realizowane w ramach zadań dotyczących:
1. integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
2. niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym,
3. popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji,
4. pomocy w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych,
5. prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej - aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów,
6. poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów prawnych,
7. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
8. wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania,
9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
10. przeciwdziałania patologiom społecznym,
11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12. promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej,
13. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. upowszechniania praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem,
16. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
17. ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii,
18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
19. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji,
20. kształtowania wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich wartości: pracowitości, uczciwości i pracy dla innych w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej,
21. promowania działań szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:
1. działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu,
2. działalność wydawniczą,
3. organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, festiwali, wystaw, pokazów i odczytów,
4. organizację turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, obozów, zawodów sportowych oraz imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
5. prowadzenie rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
6. organizację biwaków, rajdów, wycieczek krajoznawczych,
7. organizację kursów języka migowego,
8. współpracę z firmami, instytucjami w zakresie rozpowszechniania informacji dotyczących osiągnięć technicznych i medycznych oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym,
9. prowadzenie poradnictwa,
10. działalność szkoleniową i edukacyjną,
11. współpracę z centralnymi i terenowymi ogniwami władz i organizacji,
12. występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,
13. udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w różnorodnych formach,
14. współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
15. pomoc osobom niepełnosprawnym w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
16. aktywizację zawodową, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji,
17. współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą,
18. propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz likwidowanie uprzedzeń ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań,
19. wspieranie materialne, szkoleniowe i doradcze szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
20. przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium naukowego uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce lub będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.