• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie
    KRS 0000041470

Cele działalności Towarzystwa to:
Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej.
Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.
Współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami kulturalno oświatowymi z różnych krajów Unii Europejskiej i pozaeuropejskich.
Współpraca wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wspomagającymi szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe.
Wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych, zachodzących w naszym kraju, poprzez akcję popularyzatorską i wychowawczą.
Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.
Zapobieganie występującym w kraju patologiom społecznym.
Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro-zdrowotnej obywateli.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Organizowanie i promowanie wolontariatu.
Podstawowe formy działalności Towarzystwa to:
Prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy oraz umiejętności, w tym języków obcych, zawodowych i doskonalących w zawodzie oraz uwzględniających zainteresowania własne słuchaczy.
Organizacja i prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych.
Organizacja i prowadzenie Kolegiów nauczycielskich i Kolegiów języków obcych.
Prowadzenie odczytów i prelekcji.
Organizacja spotkań dyskusyjnych seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych.
Prowadzenie uniwersytetów powszechnych i otwartych oraz studiów oświatowych.
Organizacja obozów edukacyjnych sportowych i innych form turystyki edukacyjnej.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
Działalność mająca na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych np. etnicznych grup mniejszościowych.
Działalność związana z turystyką.
Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
Dystrybucja wydawnictw.
Obsługa nieruchomości.
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie działalność statutowa realizuje za pomocą:
Szkoły Policealnej nr 7 TWP w Olsztynie - szkoła publiczna bezpłatna
Szkoły Policealnej TWP w Kętrzynie - szkoła publiczna bezpłatna
Policealnego Studium Zawodowego TWP w Lubawie
Policealnego Studium Zawodowego TWP w Suszu
Punktu Przedszkolnego TWP "poziomka" w Olsztynie
Centrum Kursów Zawodowych, Komputerowych i J. obcych w Olsztynie i Kętrzynie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Olsztynie

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.